Hållbarhet

En naturlig del av Meason Bygg AB

Vi på Meason Bygg AB vill bidra till ett samhälle där vi tar ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Vi tror på samarbete och att vi tillsammans med våra beställare och leverantörer arbetar för att nå största möjliga hållbarhet för vår gemensamma nutid och framtid. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i ledningssystemen som är certifierade inom BKMA (Byggföretagens verksamhetssystem) samt i våra policys för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö. Detta leder till tydliga processer, mål och kontinuerlig utveckling. Med detta som grund har vi noga övervägt vad vi mest och bäst kan bidraga med ställt mot de 17 globala målen i Agenda 2030.

Meason_Hållbart

Ekonomiskt ansvar

Våra affärsmässiga mål grundas i långsiktig stabilitet och lönsamhet, för oss på Meason Bygg AB samt våra kunder och leverantörer. Men detta får aldrig ske på bekostnad av miljö och människor. Vi arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden och uppgörelser med beställare, underleverantörer, och medarbetare.

Miljöansvar

Vår produktion påverkar miljön under hela sin livscykel från projektering och byggskede till vårakunders förvaltning av resultatet av produktionen. Meason Bygg AB arbetar aktivt mot Sveriges 16 miljökvalitetsmål som vi arbetar systematiskt och målinriktat mot för att minska miljöpåverkan så långt som det är möjligt. Enligt vår miljöinventering så bidrar Meason Bygg AB genom att fokusera på följande miljökvalitetsmål.

Socialt ansvar

Meason Bygg AB erbjuder en trygg arbetsmiljö. Våra arbetsplatser präglas av öppenhet, och är inkluderande.

Etiskt ansvar

Vi värnar om en sund och ärlig byggbransch. Rätt arbetsförhållanden, pålitlighet och professionalitet hos alla aktörer i byggprocessen är en förutsättning för detta. Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och följer branschens regler i våra projekt. 

Våra värdegrunder

Vår ambition är att alltid agera på ett professionellt och förtroendefullt sätt. Det ska vara tryggt att anlita oss. ”En bra vardag för alla – att arbeta, leva och utvecklas i för oss som företag och våra kunder” Det uppnår vi genom våra ambitioner att alltid göra rätt, ta ansvar och vara professionella. Ett kvitto på att vi uppfyller detta får vi genom vår certifiering.

KMA Policy

Kvalité

Vår organisations mål är att säkerställa vår professionalitet och omtanke om våra kunder. För att uppnå ständig förbättring systematiseras vårt kvalitetsarbete genom BKMA. Mätning av kundnöjdhet publiceras på vår hemsida.

Miljö

Vårt mål är att om möjligt använda miljövänliga metoder i alla processer. I vår dagliga verksamhet använder vi kontroller och rutiner för att säkerställa ständig förbättring. Det långsiktiga målet med vår verksamhet är att bidra mot Sveriges satta miljömål. Våra fordons teoretiska medelvärdet av CO2 utsläpp skall sjunka över tid, statistik publiceras på vår hemsida.

Arbetsmiljö

Nollvision är ett givet mål vad gäller arbetsskador, så väl den praktiska som den psykosociala. Alla i organisationen har och ska ta ansvar och tar för arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt med Systematiskt Arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö för att säkerställa våra mål. Statistik över sjukskrivning och skador publiceras på vår hemsida.

Alla är ansvariga att omedelbart agera när de blir vittnen till eller får information om misstänkt kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla anställda i Meason Bygg AB förväntas vara ambassadörer för vår gemensamma arbetsmiljö, och därigenom förväntas att agera vid misstanke om att någon eller något kan påverka vår arbetsmiljö på negativt sett. Ambitions- och målnivån är att vi ska agera innan möjlig risk har hänt.